top of page

C-4CE (‘Competenties voor de Circulaire Economie’ is een Interreg-project van Breda University of Applied Sciences en Centexbel.

C-4CE loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022.

De centrale probleemstelling van C-4CE ligt in het gebrek aan (inzicht in de) competenties voor professionals om succesvol te zijn in de circulaire economie (CE). C-4CE is om meerdere redenen relevant. Zo is het ontwikkelen van dergelijke competenties in de volle breedte cruciaal voor het versnellen van de transitie naar de CE. Daarnaast zijn er momenteel zeer weinig en vooral algemene, introducerende opleidingen in Zuid-Nederland en Vlaanderen op het gebied van CE.

 

De meeste CE-gerelateerde opleidingen hebben een sterk technisch karakter, zijn met name gerelateerd aan de bio-based sector en hebben nauwelijks aandacht voor een businessmodel-perspectief. Het bestaande opleidingenaanbod is vooral technologisch gedreven en op de circulaire toepassing van materialen gericht. Het is echter belangrijk om te beseffen dat de CE breder is dan en

ook gaat over waardecreatie (value creation) en waardecaptatie (value capture) via circulaire businessmodellen.

C-4CE beoogt zich onder meer hiermee te onderscheiden van andere Interreg-projecten en aan te sluiten bij de actualiteit en relevantie van de CE voor andere economische sectoren dan louter de bio-based sector. Het project richt zich dan ook op een breder spectrum van competenties voor de CE en op het creëren van aansluiting tussen de behoeften die bedrijven hebben op het gebied van de CE en het aanbod aan competenties dat binnen de arbeidsmarkt aanwezig is of ontwikkeld kan worden.

 

C-4CE heeft derhalve als achterliggende doelstelling om de CE naar een hoger niveau tillen door te zorgen voor een betere afstemming tussen arbeidsmarkt en bedrijven op het gebied van CE-competenties via het stimuleren van competentie-ontwikkeling door opleidingen vanuit een bredere oriëntatie op de CE.

Het project beoogt deze doelstelling te realiseren door:

 

(a) het ontwikkelen en beschikbaar maken van een CE-competentie- en opleidingstool die bedrijven helpt te identificeren aan welke CE-competenties zij behoefte hebben en hen begeleidt naar geschikte opleidingen om die competenties te ontwikkelen.

(b) het in staat stellen van opleidingsaanbieders op basis van de ‘missing links’ in het opleidingsaanbod hun eigen opleidingen aan te passen en uit te breiden of in nieuwe opleidingen te voorzien.

 

De verwachting is dat dit er uiteindelijk toe zal leiden dat (op korte en middellange termijn) meer bedrijven de transitie inzetten naar de CE doordat ze een beter zicht hebben wat CE kan betekenen voor hun bedrijf en op de competenties die zij daartoe nodig hebben en (op middellange en lange termijn) dat zij daartoe beter in staat zijn geschikte profielen op de arbeidsmarkt in de grensregio vinden.

 

Als onderdeel van het project, en als bouwstenen van de ontwikkelen CE-competentie- en opleidingstool, zal er onder meer een literatuurstudie naar CE-competenties worden uitgevoerd, zullen er opleidingen op het gebied van de CE in kaart worden gebracht, zal er kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar CE-competenties worden gedaan binnen het bedrijfsleven, zullen er webinars over de CE worden georganiseerd, zullen er enkele customer journeys worden georganiseerd, zullen er overleggen met de voor dit project ingestelde klankbordgroep worden gehouden en zal er een eindconferentie op het gebied van CE-competenties worden georganiseerd.

 

Ook deze website is een deliverable binnen het project C-4CE. Deze website beoogt dan ook niet alleen informatie te bieden over het project, maar ook relevante kennisbronnen aan te bieden, inclusief artikelen, video’s en opleidingen. Deze bronnen zijn samengebracht in de Bibliotheek

interreg_Vlaanderen-Nederland.png
Logo BUas_RGB.jpg
Untitled.png
Delivering Package

Verslag van het kwantitatieve onderzoeksdeel

Deze rapportage doet verslag van de bevindingen van het kwantitatieve onderzoeksdeel van het Interreg-project Competenties voor de Circulaire Economie (C-4CE). Het doel van dit kwantitatieve onderzoek is het verkrijgen van zicht op de CE-gerelateerde competenties zoals die binnen Nederlandse en Vlaamse bedrijven aanwezig zijn – zowel in termen van het belang dat bedrijven toekennen aan deze competenties als in termen van in hoeverre zij hierover beschikken en hoe de behoefte aan deze competenties zich naar verwachting zal ontwikkelen – en hoe zij werken aan de ontwikkeling van CE-gerelateerde competenties in de praktijk. Daarnaast beoogt dit onderzoek in kaart te brengen welke rol verschillende manieren om deze CE-gerelateerde competenties te ontwikkelen (onder meer via opleiding en training, leren in de praktijk en leren in netwerken), hierin spelen, in hoeverre bedrijven zicht hebben op relevante opleidings- en trainingsmogelijkheden en in hoeverre hier behoefte aan bestaat. Daarbij is er tevens aandacht voor de ervaringen die zij reeds hebben opgedaan met de verschillende manieren om CE-gerelateerde competenties te ontwikkelen en de barrières die zij ervaren om hiermee aan de slag te gaan. Ook tracht het onderzoek in kaart te brengen welke voorkeuren Nederlandse en Vlaamse bedrijven hebben met betrekking tot de manieren om CE-gerelateerde competenties te ontwikkelen, teneinde hier met dit project op in te kunnen spelen. [Lees meer]

bottom of page